၂၀၂၁ -၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားသူ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများစာရင်း

ဝင်ခွင့်ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများသည် မိမိတို့လျှောက်ထားသော ဘာသာရပ်ဌာနများတွင် ၁၀-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့

Read More

ကြေညာချက်

Read More

ကြေညာချက်

Read More

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ် PhD (Prelim) သင်တန်းအတွက် နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

PhD (Prelim) သင်တန်းအတွက် နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

Read More