သတင်းမှား (Fake News) ဖြစ်ကြောင်းကြေညာခြင်း

Facebook Social Media တွင် တရားမဝင်မီဒီယာများမှ

Read More

Dr Myat Myat Htun

Dr Myat Myat Htun (Ms.)

Read More

ကျောင်းလခနှင့် အဆောင်လခများကို လွယ်ကူစွာပေးသွင်းနိုင်ကြဖို့

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကျောင်းလခနှင့် အဆောင်လခများကို uabpay ဖြင့်အလွယ်တကူ

Read More

Daw Ohnmar Htun

Name : Daw Ohnmar Htun

Read More