သင်ကြားရေး ရာထူးတိုး/ပြောင်းရွှေ့လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်

 

၁။       ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ အောက်ဖော်ပြပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါက ရာထူး တိုးမြှင့်/ ပြောင်းရွှေ့ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည် –

(က)    သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များတွင် ပါရဂူဘွဲ့(သို့မဟုတ်) မဟာဘွဲ့ရရှိထားသူ၊

(ခ)      အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနအောက်ရှိ တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်များတွင် သင်ကြားရေး တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူ၊

(ဂ)      အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ထားသော တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်အလိုက် အနည်းဆုံး တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည့် အသားတင်ကာလပြည့်မီသူ၊

(ဃ)    သင်ကြားရေးနှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများကို စိတ်၀င်စားစွာ အချိန်နှင့်တပြေးညီ ကြိုစား ဆောင်ရွက်နိုင်သူ၊

၂။       အဆိုပြုလျှောက်ထားသူများသည် အောက်ပါ အထောက်အထားများ၊ စာရွက်စာတမ်းမူရင်းနှင့် မိတ္တူမှန်များ (၂) စုံစီကို ပါမောက္ခ/ဌာနမှူး နှင့် ပါမောက္ခချုပ်/ကျောင်းအုပ်ကြီးတို့က စိစစ် အတည်ပြု လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ပါမောက္ခချုပ်/ကျောင်းအုပ်ကြီးများမှတဆင့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ ပါမောက္ခချုပ်ထံလိပ်မူ၍ အမြန်ချောပို့ (သို့မဟုတ်) staff@uy.edu.mm သို့ (၁၅-၁၀-၂၀၂၀) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား ပူးတွဲပေးပို့နိုင်ပါသည် –

(က)  ရာထူးတိုးမြှင့်ခန့်ထားရန် အဆိုပြုလွှာ(သို့မဟုတ်) ပြောင်းရွှေ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့် လျှောက်ထားသူများဖြည့်စွက်ရန်ပုံစံများနှင့် အထောက်အထားများ

(ခ)   ပညာအရည်အချင်း အတွက် ဘွဲ့လက်မှတ် အထောက်အထား မိတ္တူမှန်များ၊

(ဂ)   (၃၀-၆-၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့သည့် သုတေသနစာစောင် အထောက် အထားများ၊

(သုတေသနစာစောင်အမျိုးအစားများမှာ တက္ကသိုလ် အလိုက်ထုတ်ဝေသော သုတေသန ဂျာနယ်များ၊ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနကထုတ်ဝေသော URJ၊ MAAS သုတေသနဂျာနယ်၊ MURC က ထုတ်ဝေသော Conference Proceedings များ၊  Myanmar Academy of Technology က ထုတ်ဝေသော သုတေသနဂျာနယ်များ ၊ပြည်ပပညာရှင်များဝင်၍ ပြည်တွင်း/ ပြည်ပတွင် ပြုလုပ်သော Conference များကထုတ်ဝေသော Local Proceedings များ International Publicationများ ဖြစ်သည်)

 

(ဃ)  (၃၆) ချက် ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း၊

(င)   (၁၉) ချက် ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း (လ/ထကထိက ရာထူးသို့ တိုးမြှင့်လျှောက်ထားသူများသာ)

(စ)   လုပ်သက်အတွက် အမှတ်တွက်ပုံ (၃၁-၁၂-၂၀၂၀ အထိ တွက်ချက်ရန်)

(ဆ)  ဝဖ အကဲဖြတ်မှတ်တမ်း၊ (ပုံစံ-(၁၆) (သို့မဟုတ်) (ပုံစံ (၁၉))

(ဇ) ရာထူးတိုးရန်အဆိုပြုတင်ပြထားသူတစ်ဦးချင်း အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ပါမောက္ခ/ဌာနမှူးနှင့် ပါမောက္ခချုပ်/ ကျောင်းအုပ်ကြီးတို့ကစိစစ်ချက်ပုံစံ၊

(ဈ)   လုပ်သက်တစ်လျှောက်ခွင့်ခံစားမှုမှတ်တမ်း (စီမံအရာထမ်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ပါမောက္ခချုပ်/ ကျောင်းအုပ်ကြီး လက်မှတ်ရေးထိုးလျက်)၊

(ည)  ရာထူးတိုးမြှင့်အဆိုပြု တင်ပြခြင်းအတွက် ပြစ်ဒဏ်ကာလအတွင်း မဟုတ်ကြောင်း ကတိခံဝန်ချက်နှင့်စိစစ်တင်ပြချက် ၊

၃။       အချက်အလက်ပြည့်စုံသူများအား Online စနစ်ဖြင့် လူတွေ့စစ်ဆေးမည်။

၄။       ရာထူးခေါ်စာနှင့် သတ်မှတ်ပုံစံများကို အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနအောက်ရှိ တက္ကသိုလ်၊ဒီဂရီ ကောလိပ်များသို့ email   ဖြင့်လည်း ဖြန့်ဝေပေးပို့ထားပါမည်။

၅။       အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဌာနမှူး(စီမံ/ဘဏ္ဍာ) ဖုန်းနံပါတ်             (၀၁-၅၀၅၆၁၂၊ ၀၉-၄၃၀၄၃၁၉၄)၊ ဌာနခွဲမှူး(စီမံ) (၀၁-၅၃၂၃၁၀၊ ၀၉-၄၃၀၇၃၉၂၀) နှင့် ဌာနစုမှူး(စီမံ) (၀၁-၅၃၆၀၀၁၊ ၀၉-၄၂၀၁၄၅၇၀၀၊ ၀၉-၄၀၃၈၆၆၉၇၇) သို့ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါ သည်။

 

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်

Download

ရာထူးတိုးမြှင့်ခန့်ထားခြင်းအတွက် အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များ၊ ရာထူးပြောင်းရွှေ့လျှောက်ထားခြင်းအတွက် သတ်မှတ်ချက်များ (PDF)

ရာထူးတိုးမြှင့်ခန့်ထားခြင်းအတွက် အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များ၊ ရာထူးပြောင်းရွှေ့လျှောက်ထားခြင်းအတွက် သတ်မှတ်ချက်များ (Word File)

ရာထူးတိုးမြှင့်ခန့်ထားရန် အဆိုပြုလွှာ (PDF)

ရာထူးတိုးမြှင့်ခန့်ထားရန် အဆိုပြုလွှာ (Word File)

ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်လျှောက်လွှာ (PDF)

ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်လျှောက်လွှာ (Word File)

လုပ်သက်အတွက်အမှတ်တွက်ပုံ (PDF)

အရည်အချင်းစိစစ်ချက်ပုံစံ (PDF)

အရည်အချင်းစိစစ်ချက်ပုံစံ (Word File)

ခွင့်ခံစားမှုမှတ်တမ်း (PDF)

ခွင့်ခံစားမှုမှတ်တမ်း (Word File)

ဂတိခံဝန်ချက် (PDF)

ဂတိခံဝန်ချက် (Word File)

ကထိက၊ လက်ထောက်ကထိက၊ နည်းပြ/သရုပ်ပြ ရာထူးများအတွက် အကဲဖြတ်မှတ်တမ်းပုံစံ (ပုံစံ-(၁၆)) (PDF)

ကထိက၊ လက်ထောက်ကထိက၊ နည်းပြ/သရုပ်ပြ ရာထူးများအတွက် အကဲဖြတ်မှတ်တမ်းပုံစံ (ပုံစံ-(၁၆)) (Word File)

ပါမောက္ခ၊ တွဲဖက်ပါမောက္ခ ရာထူးအတွက် အကဲဖြတ်မှတ်တမ်းပုံစံ (ပုံစံ (၁၉)) (PDF)

ပါမောက္ခ၊ တွဲဖက်ပါမောက္ခ ရာထူးအတွက် အကဲဖြတ်မှတ်တမ်းပုံစံ (ပုံစံ (၁၉)) (Word File)

ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း (၁၉) ချက် (PDF)

ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း (၁၉) ချက် (Word File)

ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း (၃၆) ချက် (PDF)

ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း (၃၆) ချက် (Word File)