ဒုတိယအကြိမ် လူတွေ့ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

Date posted: Friday, August 16th, 2019

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက်ရန် ဝင်ခွင့် လျှောက်ထားသူများသည် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ (ဒုတိယအကြိမ်) လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းကို (၂၀-၈-၂၀၁၉)ရက်နေ့နှင့် ( ၂၁-၈-၂၀၁၉) ရက်နေ့ နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီတွင်