ပါရဂူ (PhD) သင္တန္းသားမ်ား ေခၚယူျခင္း

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ပါရဂူဘြဲ႕ (PhD) သင္တန္းကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အထူးျပဳ ဘာသာရပ္မ်ားျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္ –

(က) ျမန္မာစာ
(ခ) အဂၤလိပ္စာ
(ဂ) ပထဝီဝင္
(ဃ) သမိုင္း
(င) ဒႆနိကေဗဒ
(စ) စိတ္ပညာ
(ဆ) ဥပေဒပညာ
(ဇ) အေရွ႕တိုင္းပညာ
(ဈ) နိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးပညာ
(ည) မႏုႆေဗဒ
(ဋ) ေရွးေဟာင္းသုေတသနပညာ
(ဌ) စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္သုတပညာ
(ဍ) ဓာတုေဗဒ
(ဎ) ႐ူပေဗဒ
(ဏ) သခၤ်ာ
(တ) သတၱေဗဒ
(ထ) ႐ုကၡေဗဒ
(ဒ) ဘူမိေဗဒ
(ဓ) ကုန္ထုတ္ဓာတုေဗဒ
(န) ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံပညာ
(ပ) အဏုဇီဝဗဒ

၂။ ပါရဂူဘြဲ႕ (PhD) သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ ေအာက္ပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံသူမ်ား ေလွ်ာက္ထား နိုင္ပါသည္ –

(က) ပါရဂူဘြဲ႕သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံသား ျဖစ္ရမည္။
(ခ) ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁) ရက္ေန႕တြင္ အသက္ (၃၀) ႏွစ္ထက္ မေက်ာ္လြန္သူျဖစ္ရမည္။
(လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႕အႀကဳံရွိသူမ်ားကို အသက္ကန႔္သတ္ခ်က္ ေလွ်ာ့ေပါ့စဥ္းစားမည္။)
(ဂ) ပါရဂူဘြဲ႕အႀကိဳသင္တန္းကို အခ်ိန္ျပည့္တစ္ႏွစ္ တက္ေရာက္နိုင္သူျဖစ္ရမည္။
(ဃ) ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူ၏ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္-

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္

(၁) အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ မိမိေလွ်ာက္ထားလိုေသာ ဘာသာရပ္ နယ္ပယ္၌ အနိမ့္ဆုံး မဟာဘြဲ႕ ေအာင္ျမင္သူ ျဖစ္ရမည္။ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ (၃) နာရီ ေမးခြန္းႏွင့္ အဂၤလိပ္စာ (၃) နာရီေမးခြန္း ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေျဖဆို ေအာင္ျမင္ၿပီး လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္းေအာင္ျမင္သူမ်ားကိုသာ လက္ခံမည္။
(၂) အသိအမွတ္ျပဳ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ မဟာသုေတသနဘြဲ႕ ရရွိထားသူမ်ားသည္ (ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရန္မလိုပါ) လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္းကို ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ရမည္။
(၃) တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ားမွ နည္းျပ၊ သ႐ုပ္ျပ ျဖစ္ပါက နည္းျပ၊ သ႐ုပ္ျပ ရာထူးတြင္ လုပ္သက္ (၁) ႏွစ္ အနည္းဆုံးရွိရမည္။
(၄) တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ားမွ ဆရာ၊ ဆရာမ မဟုတ္ေသာ ပညာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္လွ်င္ နည္းျပ၊ သ႐ုပ္ျပႏွင့္အဆင့္တူရာထူးတြင္ လုပ္သက္ (၂) ႏွစ္ အနည္းဆုံး ရွိသူျဖစ္ရမည့္အျပင္ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ သုေတသနဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနသူျဖစ္ၿပီး ပါရဂူဘြဲ႕သင္တန္း တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္ ဌာနဆိုင္ရာလုပ္ငန္းတြင္ တိုက္ရိုက္အက်ိဳးျပဳနိုင္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲက ေထာက္ခံသူျဖစ္ရမည္။
(၅) ပါရဂူႀကိဳသင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ရရွိပါက သက္ဆိုင္ရာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ (သို႔မဟုတ္) သက္ဆိုင္ရာတကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးထံမွ အခ်ိန္ျပည့္ (၁) ႏွစ္ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳနိုင္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာတင္ျပရမည္။

အျခားဝန္ႀကီးဌာနဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္

(၁) အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ မိမိေလွ်ာက္ထားလိုေသာ ဘာသာရပ္ နယ္ပယ္၌ အနိမ့္ဆုံးမဟာဘြဲ႕ေအာင္ျမင္သူ ျဖစ္ရမည္။ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ (၃) နာရီေမးခြန္းႏွင့္ အဂၤလိပ္စာ (၃) နာရီေမးခြန္း ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေျဖဆို ေအာင္ျမင္ၿပီး လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္း ေအာင္ျမင္သူမ်ားကိုသာလက္ခံမည္။
(၂) အသိအမွတ္ျပဳ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ မဟာသုေတသနဘြဲ႕ ရရွိထားသူမ်ားသည္ (ဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ မလိုပါ) လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္းကို ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ရမည္။
(၃) အနိမ့္ဆုံး နည္းျပ၊ သ႐ုပ္ျပ (သို႔မဟုတ္) ယင္းႏွင့္အဆင့္တူ ရာထူးတြင္ လုပ္သက္ (၂) ႏွစ္ အနည္းဆုံး ရွိရမည္။
(၄) ပါရဂူႀကိဳ သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ရရွိပါက သက္ဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ထံမွ အခ်ိန္ျပည့္ (၁) ႏွစ္ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ေထာက္ခံစာတင္ျပရမည္။

နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမဟုတ္သူမ်ားအတြက္

အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ မိမိေလွ်ာက္ထားလိုေသာ ဘာသာရပ္ နယ္ပယ္၌ အနိမ့္ဆုံးမဟာသုေတသနဘြဲ႕ ရရွိၿပီးသူျဖစ္ရမည္။ မဟာသုေတသနဘြဲ႕ အတြက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သုေတသနအက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ပါရဂူဘြဲ႕သင္တန္းတြင္ ေဆာင္႐ြက္လိုေသာ သုေတသန နယ္ပယ္အဆိုျပဳခ်က္ (ကြန္ပ်ဴတာစာစီ၍ စာမ်က္ႏွာ (၃) မ်က္ႏွာ ထက္မပိုေသာ) ကို ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ ပူးတြဲတင္ျပရမည္။ လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္းကို ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ရမည္။

၃။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေရးရာဌာနတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံျဖင့္ ၁၈-၅-၂၀၁၈ ရက္ (ေသာၾကာေန႕) ေနာက္ဆုံးထား ေလွ်ာက္ထားရမည္။

၄။ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ပါရဂူဘြဲ႕ (PhD) သင္တန္းဝင္ခြင့္ စာေမးပြဲကို ေအာက္ပါ အတိုင္း ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုရမည္။
(က) ၂၁-၅-၂၀၁၈ (တနလၤာေန႕) ၀၉း၀၀ နာရီမွ ၁၂း၀၀ နာရီ သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္
(ခ) ၂၂-၅-၂၀၁၈ (အဂၤါေန႕) ၀၉း၀၀ နာရီမွ ၁၂း၀၀ နာရီ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္

၅။ ေရးေျဖစာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ားႏွင့္ မဟာသုေတသနဘြဲ႕ရရွိထားသူမ်ားကို ၂၈-၅-၂၀၁၈ ရက္ (တနလၤာေန႕)တြင္ လူေတြ႕စစ္ေဆးမည္။

၆။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ဘာသာရပ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္ ပါေမာကၡ(ဌာနမႉး)မ်ား ထံတြင္လည္းေကာင္း၊ သင္တန္းဝင္ခြင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာ ေမာ္ကြန္းထိန္း (ဖုန္းနံပါတ္-၅၃၄၉၀၈၊ ၅၃၄၃၉၀) ထံတြင္လည္းေကာင္း စုံစမ္းနိုင္ပါသည္။