Environmental Studies ဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုမာသင္တန္းေလၽွာက္လႊာေခၚယူျခင္း

၁။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ့ၿဖိဳးမႈဌာန အစီအစဥ္ျဖင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ အတြက္ ဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုမာဘြဲ႕ (Environmental Studies) (၁) ႏွစ္သင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
(၁) သင္တန္းအမည္ – Post Graduate Diploma in Environmental Studies
(၂) သင္တန္းေအာင္လက္မွတ္ – Post Graduate Diploma in Environmental Studies (PGDES)
(၃) သင္တန္းကာလ – (၁) ႏွစ္
(၄) သင္တန္းဖြင့္မည့္ေန႔ရက္ – ၃-၁၂-၂၀၁၈ (တနလၤာေန႔)
(၅) ေလၽွာက္လႊာစတင္လက္ခံမည့္ေန႔ရက္ – ၁၂-၁၁-၂၀၁၈ (တနလၤာေန႔)
(၆) ေလၽွာက္လႊာပိတ္မည့္ေန႔ရက္ – ၂၃-၁၁-၂၀၁၈ (ေသာၾကာေန႔)
(၇) သင္တန္းခ်ိန္ – နံနက္ (၇း၀၀) မွ (၉း၀၀) နာရီအထိ
(တနလၤာေန႔မွမွ ေသာၾကာေန႔အထိ)

၂။ ဝင္ခြင့္အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္
(၁) ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံသား ျဖစ္ရမည္။
(၂) တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူမ်ား ျဖစ္ရမည္။
(၃) ၀င္ခြင့္ေရးေျဖစာေမးပြဲကို ၂၅-၁၁-၂၀၁၈ (တနဂၤေႏြေန႔) နံနက္ (၉း၀၀) နာရီ၊ (A-5) အခန္း၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ေျဖဆိုရမည္။
(၄) ေရးျေဖစာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ပါက လူေတြ႕ေျဖဆိုျခင္းကို ၃၀-၁၁-၂၀၁၈ (ေသာၾကာေန႔) တြင္ ျေဖဆိုရမည္။
၃။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ ေက်ာင္းသားေရးရာဌာနတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေလၽွာက္လႊာကို ထုတ္ယူ၍ ၂၃-၁၁-၂၀၁၈ ရက္ (ေသာၾကာေန႔) တြင္ ေနာက္ဆုံးထား ေလၽွာက္ထားရမည္။
၄။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ ေက်ာင္းသားေရးရာဌာန (ဖုန္း-၀၁-၅၃၄၃၉၀) တြင္ (႐ုံးခ်ိန္)အတြင္း စုံစမ္းနိုင္ပါသည္။

သင္တန္းေရးရာဌာန၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္