၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ် PhD (Prelim) သင်တန်းအတွက် နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

PhD (Prelim) သင်တန်းအတွက် နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း
PhD Prelim