ပါရဂူဘွဲ့အကြိုသင်တန်း PhD(Prelim) ဝင်ခွင့်

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်
ပါရဂူဘွဲ့အကြိုသင်တန်း PhD(Prelim) ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ