ေဒးဗစ္ေတာပညာသင္ဆုေၾကညာခ်က္

သမိုင္းႏွင့္လူမႈေရးဘာသာရပ္မ်ားကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ပထမႏွစ္အျဖစ္ စတင္တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိသည့္ ေဝးလံေခါင္သီသည့္ ေက်းလက္ေဒသမွ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေနာ္ေဝနိုင္ငံသံ႐ုံးႏွင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တို႔ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ကာ ပညာသင္ဆု (၁၀) ဆု ခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္သည္။

ေထာက္ပံကာလအေနျဖင့္ ၂၀၁၈-၂၀၂၁ ပညာသင္ႏွစ္မ်ား၏ တကၠသိုလ္ပထမဘြဲ႕ (Bachelor Degree) အတြက္ တႏွစ္လွ်င္ (၁၀) လ ခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို (၃-၁၂-၂၀၁၈) ရက္ေန႕မွ (၃၁-၁-၂၀၁၉) အတြင္း ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေရးရာဌာနတြင္ ရယူေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားပိုမိုသိရွိလိုပါက ဦးေအာင္စိုး၊ လက္ေထာက္ေမာ္ကြန္းထိန္း၊ သင္တန္းေရးရာဌာန၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ထံ စုံစမ္းနိုင္ပါသည္။

႐ုံးဖုန္းနံပါတ္ +၉၅ (၁) ၅၃၄၃၉၀