လူတွေ့ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် ပထမဦးစားပေးဘာသာရပ်အတွက် လူတွေ့ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများသည် (၂၇-၇-၂၀၁၉) ရက်နေ့နှင့် (၂၈-၇-၂၀၁၉) ရက်နေ့များတွင် သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်ဌာနများ၌ နံနက် (၉:၃၀) နာရီ တွင် လူတွေ့ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

Arts

1.Anthropology – PDF Download

2.Archaeology – PDF Download

3.English – PDF Download

4.Geography  – PDF Download

5.History  – PDF Download

6.International Relations  – PDF Download

7.Law  – PDF Download

8.Libraries & Information Studies  – PDF Download

9.Myanmar  – PDF Download

10.Oriental Studies  – PDF Download

11.Philosophy  – PDF Download

12.Psychology  – PDF Download

 

Science

1.Botany – PDF Download

2.Chemistry – PDF Download

3.Computer Studies – PDF Download

4.Geology – PDF Download

5.Industrial Chemistry – PDF Download

6.Mathematics – PDF Download

7.Physics – PDF Download

8.Zoology- PDF Download