၂၀၁၉ ကျောင်းဝင်ခွင့်ရရှိသူများစာရင်းထုတ်ပြန်ကြော်ငြာခြင်း

“ကျောင်းဝင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်ရမည့်ရက်နှင့် အပ်နှံရန် ဆောင်ရွက်ရမည့် လမ်းညွှန်ချက်များအား ဆက်လက်ကြေညာသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။”