ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ၂၀၁၉- ၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် ပထမနှစ်သင်တန်း အတွက်ကြေငြာချက်