ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် တွဲဖက်ပါမောက္ခ ရာထူး တိုးမြှင့်/ပြောင်းရွှေ့ online interview ပြုလုပ်မည့်အချိန်ဇယား

(က) တွဲဖက်ပါမောက္ခရာထူး ပြောင်းရွှေ့ လူတွေ့နှုတ်ဖြေ (ဝိဇ္ဇာဘာသာရပ်)

ကျင်းပမည့်ရက် ၂၄-၁၀-၂၀၂၀ ၂၄-၁၀-၂၀၂၀
အချိန် နံနက်ပိုင်း နံနက်ပိုင်း
အဖွဲ့ Group-1 Group-2
ဘာသာရပ် မြန်မာစာ၊ ပထဝီဝင်၊ ရှေး/သု စိတ်ပညာ၊ ဥပဒေ၊ IR ၊ မနုဿ၊ စာ/သု
Meeting ID 941 1173 5108 859 9448 1697
Passcode group1arts group2arts

(ခ) တွဲဖက်ပါမောက္ခရာထူး ပြောင်းရွှေ့ လူတွေ့နှုတ်ဖြေ (သိပ္ပံဘာသာရပ်)

ကျင်းပမည့်ရက် ၂၄-၁၀-၂၀၂၀ ၂၄-၁၀-၂၀၂၀
အချိန် နံနက်ပိုင်း နံနက်ပိုင်း
အဖွဲ့ Group-1 Group-2
ဘာသာရပ် သတ္တ၊ ရုက္ခ၊ ဘူမိ ဓာတု၊ ရူပ၊ သင်္ချာ
Meeting ID 847 1799 8822 871 8402 4963
Passcode group1sci group2sci

(ဂ) တွဲဖက်ပါမောက္ခရာထူး တိုးမြှင့် လူတွေ့နှုတ်ဖြေ (ဝိဇ္ဇာဘာသာရပ်)

Group-1               

ကျင်းပမည့်ရက် ၂၄-၁၀-၂၀၂၀ ၂၅-၁၀-၂၀၂၀
အချိန် မွန်းလွဲပိုင်း နံနက်ပိုင်း
ဘာသာရပ် မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ ပထဝီဝင်၊ ဒဿနိကဗေဒ၊ ရှေး/သု
Meeting ID 941 1173 5108
Passcode group1arts

 

Group-2               

ကျင်းပမည့်ရက် ၂၄-၁၀-၂၀၂၀ ၂၅-၁၀-၂၀၂၀
အချိန် မွန်းလွဲပိုင်း နံနက်ပိုင်း
ဘာသာရပ် သမိုင်း၊ IR စိတ်ပညာ၊ ဥပဒေ၊ မနုဿ၊ စာ/သု
Meeting ID 859 9448 1697
Passcode group2arts

 

(ဃ) တွဲဖက်ပါမောက္ခရာထူး တိုးမြှင့် လူတွေ့နှုတ်ဖြေ (သိပ္ပံဘာသာရပ်)

Group-1               

ကျင်းပမည့်ရက် ၂၄-၁၀-၂၀၂၀ ၂၅-၁၀-၂၀၂၀
အချိန် မွန်းလွဲပိုင်း နံနက်ပိုင်း+မွန်းလွဲပိုင်း
ဘာသာရပ် ရုက္ခ၊ ဘူမိ၊ ရေပညာ သတ္တဗေဒ
Meeting ID 847 1799 8822
Passcode group1sci

 

Group-2               

ကျင်းပမည့်ရက် ၂၄-၁၀-၂၀၂၀ ၂၅-၁၀-၂၀၂၀
အချိန် မွန်းလွဲပိုင်း နံနက်ပိုင်း+မွန်းလွဲပိုင်း
ဘာသာရပ် ရူပ ဓာတု၊ သင်္ချာ၊ IC ၊ CS
Meeting ID 871 8402 4963
Passcode group2sci

 

(င)      ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်များ (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရှင်းလင်းတင်ပြရန်) အတွက် Power point ()မိနစ်စာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရန်ဖြစ်ပါသည်။

 

မှတ်ချက်

သိပ္ပံဘာသာရပ်များအတွက် စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းပါက (ဖုန်း-၀၉၄၀၃၈၆၆၉၇၇)၊ (ဖုန်း-၀၉၄၂၀၁၄၅၆၈၀)

ဝိဇ္ဇာဘာသာရပ်များအတွက် စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းပါက (ဖုန်း-၀၉၄၂၀၁၄၅၇၀၀)၊ (ဖုန်း-၀၉၄၂၀၁၄၅၆၈၁)

 

ဝိဇ္ဇာဘာသာရပ် တွဲဖက်ပါမောက္ခရာထူးတိုးမြှင့် Interview ပြုလုပ်မည့် အချိန်ဇယား (Group-1)

ရက်စွဲ၊ ၂၄-၁၀-၂၀၂၀

Download

ဝိဇ္ဇာဘာသာရပ် တွဲဖက်ပါမောက္ခရာထူးတိုးမြှင့် Interview ပြုလုပ်မည့် အချိန်ဇယား (Group-1)

ရက်စွဲ၊ ၂၅-၁၀-၂၀၂၀

Download

ဝိဇ္ဇာဘာသာရပ် တွဲဖက်ပါမောက္ခရာထူးတိုးမြှင့် Interview ပြုလုပ်မည့် အချိန်ဇယား (Group-2)

ရက်စွဲ၊ ၂၄-၁၀-၂၀၂၀

Download

ဝိဇ္ဇာဘာသာရပ် တွဲဖက်ပါမောက္ခရာထူးတိုးမြှင့် Interview ပြုလုပ်မည့် အချိန်ဇယား (Group-2)

ရက်စွဲ၊ ၂၅-၁၀-၂၀၂၀

Download

ဝိဇ္ဇာဘာသာရပ် တွဲဖက်ပါမောက္ခရာထူးပြောင်းရွှေ့ Interview ပြုလုပ်မည့် အချိန်ဇယား (Group-1)

ရက်စွဲ၊ ၂၄-၁၀-၂၀၂၀

Download

ဝိဇ္ဇာဘာသာရပ် တွဲဖက်ပါမောက္ခရာထူးပြောင်းရွှေ့ Interview ပြုလုပ်မည့် အချိန်ဇယား (Group-2)

ရက်စွဲ၊ ၂၄-၁၀-၂၀၂၀

Download

သိပ္ပံဘာသာရပ် တွဲဖက်ပါမောက္ခရာထူးတိုးမြှင့် Interview ပြုလုပ်မည့် အချိန်ဇယား (Group-1)

ရက်စွဲ၊ ၂၄-၁၀-၂၀၂၀

Download

သိပ္ပံဘာသာရပ် တွဲဖက်ပါမောက္ခရာထူးတိုးမြှင့် Interview ပြုလုပ်မည့် အချိန်ဇယား (Group-1)

ရက်စွဲ၊ ၂၅-၁၀-၂၀၂၀

Download

သိပ္ပံဘာသာရပ် တွဲဖက်ပါမောက္ခရာထူးတိုးမြှင့် Interview ပြုလုပ်မည့် အချိန်ဇယား (Group-2)

ရက်စွဲ၊ ၂၄-၁၀-၂၀၂၀

Download

သိပ္ပံဘာသာရပ် တွဲဖက်ပါမောက္ခရာထူးတိုးမြှင့် Interview ပြုလုပ်မည့် အချိန်ဇယား (Group-2)

ရက်စွဲ၊ ၂၅-၁၀-၂၀၂၀

Download

သိပ္ပံဘာသာရပ် တွဲဖက်ပါမောက္ခရာထူးပြောင်းရွှေ့ Interview ပြုလုပ်မည့် အချိန်ဇယား (Group-1)

ရက်စွဲ၊ ၂၄-၁၀-၂၀၂၀

Download

သိပ္ပံဘာသာရပ် တွဲဖက်ပါမောက္ခရာထူးပြောင်းရွှေ့ Interview ပြုလုပ်မည့် အချိန်ဇယား (Group-2)

ရက်စွဲ၊ ၂၄-၁၀-၂၀၂၀

Download