ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ ၂၀၁၉- ၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် မဟာတန်းသင်တန်းများအတွက် ကြေငြာချက်