ဒုတိယအကြိမ် လူတွေ့ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ တက်ရောက်ရန် ဝင်ခွင့် လျှောက်ထားသူများသည်
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ (ဒုတိယအကြိမ်) လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းကို (၂၀-၈-၂၀၁၉)ရက်နေ့နှင့် ( ၂၁-၈-၂၀၁၉) ရက်နေ့ နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီတွင် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်ဌာနတွင် လူတွေ့ဖြေဆိုကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Wordpress Photo Gallery