ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ ရာပြည့် သိပ္ပံပွဲခင်း ၂၀၁၉ (၁၂-၁၂-၂၀၁၉) မှ (၁၄-၁၂-၂၀၁၉) ထိ