ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ International Girls in ICT Day အထိမ်းအမှတ် လှုပ်ရှားမှု အတွက် ဖိတ်ကြားခြင်း