Second Year

ဒုတိယနှစ်၊ မြန်မာစာ (ပထမနှစ်၀က် ပညာသင်ကာလ)

မ – ၂၁၀၁ စကားပြေ
မ – ၂၁၀၂ ကဗျာ (ပျို့)
မ – ၂၁၀၃ ဘာသာဆောင်းပါး

ဒုတိယနှစ်၊ မြန်မာစာ (ဒုတိယနှစ်၀က် ပညာသင်ကာလ)

မ – ၂၁၀၄ ပြဇာတ်
မ – ၂၁၀၅ မော်ကွန်း၊ ဧချင်း
မ – ၂၁၀၆ ဘာသာစကား