ျမန္မာ-ဂ်ပန္အသင္း၏ ပညာရည္ထူးခြ်န္ဆု၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံေလ့လာေရး အစီအစဥ္ ၂၀၁၈ အတြက္ အဆုိျပဳလႊာမ်ား ေခၚယူ

ျမန္မာ-ဂ်ပန္အသင္း (MJA) သည္
“ျမန္မာ-ဂ်ပန္ႏွစ္ႏုိင္ငံ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္းအၾကား ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈကို ေက်ာင္းသားလူငယ္ခ်င္း ခ်င္ခင္ရင္းႏွီးမႈမွတစ္ဆင့္ တုိးျမွင့္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္” ၊
“အနာဂတ္ႏုိင္ငံေတာ္၏ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္”၊
“ပညာေရးက႑မွ ဘက္စုံထူးခြ်န္သည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ ကိုယ္စား၊ မိဘျပည္သူမ်ားကိုယ္စား၊ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ပါ၀င္ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္ရန္” ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္
“ျမန္မာ-ဂ်ပန္အသင္း၏ ပညာရည္ခြ်န္ထူးခြ်န္ဆု၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံေလ့လာေရးအစီအစဥ္ (MJA Outstanding Students Award-Japan Exchange Visit”ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ႏွစ္စဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္လည္း ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္အစီအစဥ္တြင္လည္း ယခင္၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အစီအစဥ္အတိုင္း တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲတြင္ ထူးခြ်န္စြာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခား ဘာသာ တကၠသုိလ္ (ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး)တုိ႔မွ ဂ်ပန္ဘာသာ အဓိကသင္ၾကားေနသူမ်ားမွ ထူးခြ်န္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူအခ်ိဳ႕ကို ေရြးခ်ယ္ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းၿပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသို႔ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ကို ယခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ေစလႊတ္မည္ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္အစီအစဥ္အတြက္ အဆုိျပဳလႊာတင္သြင္းခြင့္ရရွိသူမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္ –

(က) ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အမွတ္အမ်ားဆုံးရရွိသူ သိပၸံဘာသာတြဲမွ ၁၀ ဦး၊ ၀ိပၸံ၊ ၀ိဇၨာဘာသာတြဲမွ ၁၀ ဦး ေပါင္း ၂၀ ဦး

(ခ) ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး မ်ားအလုိက္ (ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ အပါအ၀င္) အမွတ္အမ်ားဆုံး ရရွိသူ ငါးဦးစီျဖင့္ ေပါင္း ၇၅ ဦး၊

(ဂ) ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ (ရန္ကုန္ YUFL ႏွင့္ မႏၱေလး MUFL) ဂ်ပန္ဘာသာ တတိယႏွစ္အတန္းမ်ားမွ ပဏမအဆင့္ ေရြးခ်ယ္မႈတြင္ ေအာင္ျမင္သူ ၂၅ ဦးစီျဖင့္ ေပါင္း ၅၀ ဦး

ထိုအဆုိျပဳလႊာတင္သြင္းခြင့္ရွိသူမ်ားသည္ အဆုိျပဳလႊာမ်ားကို ျမန္မာ-ဂ်ပန္အသင္း၊ Shwe Zabu River View Complex, 23G-1, No.3B, Tower A & C, ပထမထပ္၊ ကမ္းနားလမ္း၊ အလုံၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ဆက္သြယ္ၿပီး အခမဲ့ထုတ္ယူႏုိင္သည္။

အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက ေဒါက္တာေဌးလြင္၊ အတြင္းေရးမွဴး (+95-9-262772705) ႏွင့္ ဦးေန၀င္းထက္၊ ရုံးအဖြဲ႕မွဴး (+95-9-421162331) တုိ႔ထံ ဆက္သြယ္စုံစမ္းႏုိင္ပါသည္။