ပင္ပ်ိဳေတြစိုက္ရင္း ပင္အိုေတြကို ထိန္းၾကပါစို႔

ပင္ပ်ိဳေတြစိုက္ရင္း ပင္အိုေတြကို ထိန္းၾကပါစို႔
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱

ျမန္မာနိုင္ငံ၌ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း မိုးရာသီတြင္ သစ္ပင္မ်ားသိန္းသန္းခ်ီ၍ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကပါသည္။ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ပ်ိဳးပင္မ်ားထုတ္ေပးၿပီး အစိုးရဌာနမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားက တကၠသိုလ္ ေကာလိပ္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ား၊ ဘုရားပရိဝုဏ္မ်ားႏွင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ ပန္းၿခံမ်ားတြင္ တေပ်ာ္တပါး အင္တိုက္အားတိုက္ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကပါသည္။

သစ္ပင္မ်ားသည္ လူသားမ်ားႏွင့္ သက္ရွိသတၱဝါမ်ား၊ေရေျမေလႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အား အဘက္ဘက္မွ ေက်းဇူးျပဳလ်က္ရွိသည္ကို စာရႈသူအမ်ားသိရွိထားၾကၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း လူငယ္လူ႐ြယ္မ်ား ပို၍ အေလးထားၿပီး တန္ဖိုးထားၾကေစရန္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္၍ ေဖာ္ျပလိုပါသည္။

(၁) သစ္ပင္မ်ား၏ အသီး၊ အပြင့္၊ အ႐ြက္၊ အေခါက္၊အေစးစသည္မ်ားသည္ လူသားမ်ားႏွင့္ သားငွက္ တိရစ္ဆာန္မ်ားအတြက္ အစားအစာ၊ ေဆးဝါး၊အလွကုန္၊ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္၊ ဆိုးေဆးမ်ားအျဖစ္ အသုံးဝင္သည္။ အေဆာက္အအုံမ်ား၊တံတားမ်ား၊ ပရိေဘာဂႏွင့္ သစ္သားထည္ပစၥည္းမ်ား၊ ယာဥ္မ်ား တည္ေဆာက္ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္စကၠဴအမ်ိဳးမ်ိဳးထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ သစ္ကုန္ၾကမ္းႏွင့္ ေလာင္စာထင္းကိုလည္းေပးသည္။ထို႔ျပင္ သစ္ပင္မ်ားသည္ ငွက္မ်ား၊ ေမ်ာက္မ်ားစသည့္ သတၱဝါမ်ား မွီခိုနားေနရာ အသိုက္အၿမဳံမ်ားလည္းျဖစ္သည္။