အဆင့္ျမင့္ ပညာဦးစီးဌာန လုပ္ငန္းညွိနွိုင္း အစည္းအေဝးက်င္းပ

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အဆင့္ျမင့္ပညာစီးဌာန၊
တကၠသိုလ္မ်ား၊ ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ား၊ ေကာလိပ္မ်ား၏
လုပ္ငန္းညွိနွိုင္း အစည္းအေဝးကို ေမလ (၂၃) ရက္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ရံုးအမွတ္ (၂၁)ရွိ အစည္းအေဝးခန္းမ၌
က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး
ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး တက္ေရာက္ အဖြင့္အမွာစကား
ေျပာၾကားသည္။
ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန၌ ဝိဇၨာ၊ သိပၸံဘာသာရပ္သင္တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္မ်ား၊ နည္းပညာနွင့္ ကြန္ပ်ဳတာတကၠသိုလ္မ်ားနွင့္ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားတို႕ ပါဝင္ၿပီး တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္ေပါင္း (၁၃၄) ေက်ာင္းရွိပါေၾကာင္း၊ ယခု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္နွစ္တြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ သင္တန္းသားေပါင္း (၆၀၉၁၁၄)ဦး၊ ဆရာ၊ ဆရာမဝန္ထမ္းေပါင္း (၃၇၁၄၉) ဦးရွိ ပါေၾကာင္း။
နိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးက အဆင့္ျမင့္ပညာက႑တြင္ သင္ယူမႈအခြင့္အလမ္း မ်ား ပိုမိုရရွိ လာေစရန္နွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ မိသားစုမ်ား၊ ဝင္ေငြနည္းေသာ မိသားစုမ်ားကို ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ရန္ မိန္႔ၾကားခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေကာလိပ္မ်ားကို ဒီဂရီေကာလိပ္ အဆင့္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ားကို တကၠသိုလ္အဆင့္တိုးျမွင့္ ေဆာင္ရြက္ သြားရန္နွင့္ လိုအပ္ခ်က္ ရွိေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ေကာလိပ္အသစ္မ်ား ဖြင့္လွစ္သြားရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ အဆင့္ျမင့္ပညာက႑ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ရန္အတြက္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ ေက်ာင္းအုပ္ ႀကီးမ်ား၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စြမ္းရည္၊ ဦးေဆာင္နိုင္မႈစြမ္းရည္မ်ားက အေရးႀကီးပါေၾကာင္း။

တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ရသူမ်ား စာရင္းကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန Website: www.moe.gov.mm မွ အသိေပးထုတ္ျပန္
ေဆာင္ရြက္သြားလ်က္ရွိၿပီး
ပထမနွစ္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအား နိုဝင္ဘာလလယ္မွစ၍
​ေက်ာင္းအပ္လက္ခံျခင္းကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေမးခြန္းမ်ားကို စဉ္းစားေတြးေခၚမႈ အားေပးေသာ ေမးခြန္းမ်ား ပိုမိုပါဝင္လာေစရန္ စီစဉ္ေဆာင္ရြက္ထားပါေၾကာင္း၊ (၂) နွစ္သင္ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားကို (၄)နွစ္သင္ ပညာေရးဒီဂရီ ေကာလိပ္မ်ားအျဖစ္သို႕ အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ စီစဉ္ေဆာင္ရြက္ ေနပါေၾကာင္း၊ ဝန္ထမ္း စြမ္းရည္ျမင့္မားေရးအတြက္ ဌာနအတြင္း စီမံခန္႔ခြဲေရး မြန္းမံသင္တန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ရာထူးတိုး၊ ရာထူးေျပာင္း ကိစၥရပ္မ်ားကို အမ်ားစုသေဘာတူေသာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ မူမ်ားနွင့္အညီ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ တန္းစီဇယားနွင့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ားကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန Website တြင္ေဖာ္ျပ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ စာသင္ေဆာင္၊ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူအိပ္ေဆာင္၊ စာၾကည့္တိုက္၊ ဆရာ ဆရာမမ်ား ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္ျခင္း ျပင္ဆင္ျခင္း ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႕ကို တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။
ယခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ က်င္းပမည့္ (၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ တကၠသိုလ္မ်ား အားကစားၿပိဳင္ပြဲကို အိမ္ရွင္အျဖစ္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လက္ခံက်င္းပမည္ျဖစ္ရာ အားလံုးညီညီ ညြတ္ညြတ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊