သတင်းမှား (Fake News) ဖြစ်ကြောင်းကြေညာခြင်း

Facebook Social Media တွင် တရားမဝင်မီဒီယာများမှ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အမည်ကို အသုံးပြု၍ online သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိကြောင်း မမှန်မကန်ရေးသားကြော်ငြာနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အဆိုပါကြော်ငြာချက်များသည် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့် ကြော်ငြာများမဟုတ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှထုတ်ပြန်သော သတင်းအချက်အလက်များကို ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၏ တရားဝင် Website စာမျက်နှာ www.uy.edu.mm တွင်သာဖော်ပြလျှက်ရှိကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။