သင္တန္း ဖြင့္လွစ္ျခင္း

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အထူးျပဳ ဘာသာရပ္ အသီးသီး၏ ဘြ႕ဲႀကိဳ သင္တန္းမ်ား၊ မဟာ အရည္အခ်င္းစစ္ သင္တန္းႏွင့္ မဟာ (ဝိဇၨာ/သိပၸံ)တန္းမ်ား၏ ဒုတိယပညာသင္ႏွစ္ဝက္ သင္တန္းမ်ားကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁)ရက္ေန႔မွ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္သည္၊၊