တကၠသိုလ္ ၁၁ ခုကို တိုက္႐ိုက္ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ေပးျခင္း

တကၠသိုလ္ ၁၁ ခုကို တိုက္႐ိုက္ေလွ်ာက္ထားခြင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနက ယခုႏွစ္မွစ၍ ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ထိုတကၠသိုလ္ ၁၁ ခုထဲတြင္ ရန္ကုန္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္လည္း တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အေျခအေနတြင္ ယင္းတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္လည္းျဖစ္၊ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ အစဥ္တစိုက္ပါဝင္ခဲ့သူလည္းျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာၾကည္ရႊင္ႏွင့္ ေမလ ၁၈ ရက္က ၎၏႐ံုးခန္းတြင္ ေမးျမန္းထားသည္မ်ားကို စာဖတ္ပရိသတ္အတြက္ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။