အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲေန႔

ႏွစ္စဥ္ ေမလ ၂၂ ရက္ေန႔သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲေန႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲဆိုသည္မွာ သက္ရွိအားလုံးကို ဆိုလိုသည္ျဖစ္၍ သတၱဝါဆိုင္ရာ ဆဲလ္၊ မ်ိဳးဥ၊ သေႏၶသား၊ အပင္ဆိုင္ရာတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားဘဝ၏ အဆင့္သုံးဆင့္ျဖစ္ေသာ မ်ိဳး႐ိုး၊ မ်ိဳးစိတ္ႏွင့္ ေဂဟစနစ္မ်ားကို ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ားဟု သတ္မွတ္ထားပါသည္။

ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲတို႔သည္ ဇီဝရပ္ဝန္းနယ္ေျမရွိရာေဒသတြင္ အမ်ားဆုံးရွိၾကၿပီး သဘာဝဝန္ေဆာင္မႈ အေနျဖင့္ အက်ိဳးျပဳမႈမ်ားမွာ အပင္မ်ား ဝတ္မႈန္ကူးမႈ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈ၊ မ်ိဳးေစ့ပြား ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈ၊ သက္ရွိေလာက ကြန္ရက္အား ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ စားဝတ္ေနေရး ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအနက္ လူသားတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ အစားအစာ၊ အဝတ္အထည္ႏွင့္ အမိုးအကာ စသည့္(စားဝတ္ေနေရး)တို႔အတြက္ မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း၄၀ဝဝဝ ကို အသုံးျပဳေနေၾကာင္း သိရသည္။ ဤကဲ့သို႔ အဖိုးတန္လွသည့္ ဇီဝမ်ိဳးကြဲတို႔သည္ ၂၀ ရာစု ေနာက္ပိုင္းကာလမွ စတင္၍ ယိုယြင္းလာခဲ့ၾကသည္။