လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

အခမ္းအနားတြင္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ပညာသင္ဆုေပးေရးစီမံ ခ်က္အတြက္ ဂ်ပန္ယန္း သန္း၆၂၀ အကူအညီေပးေရးဆိုင္ရာ စာခြၽန္လႊာကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ အစိုးရကိုယ္စား စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္ႏွင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ အစိုးရကိုယ္စား ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီး Mr. Ichiro Maruyama တို႔က လက္မွတ္ေရးထိုး လဲလွယ္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ စာခြၽန္လႊာကို လက္မွတ္ေရးထိုး လဲလွယ္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ႏွစ္နိုင္ငံအၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ပိုမိုတိုးတက္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူမ်ား ရရွိနိုင္မည္ျဖစ္ သည္။