ကြေညာချက်

Date posted: Wednesday, July 10th, 2019

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း အောက်ဖော်ပြပါ ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်း ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လိုပါသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသော လုပ်ငန်းရှင်များသည် တင်ဒါပုံစံတစ်စောင် လျှင် သတ်မှတ်ထားသော နှုန်းထားဖြင့် ဘဏ္ဍာဌာနသို့

Consulting Fellowship Program

Date posted: Tuesday, July 2nd, 2019

The Consulting Fellowship Program (CFP) is a 2-day exclusive workshop with capability building, social activities,

ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဝင်ခွင့်သတ်မှတ်ချက်များ

Date posted: Monday, June 24th, 2019

(က)  ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပခဲ့သော တက္ကသိုလ်၀င်စာမေးပွဲကို အောင်မြင်ခဲ့သူဖြစ်ရမည်။ (ခ)   နိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားချိန်၌ တည်ဆဲနိုင်ငံသားဖြစ်မှုဥပဒေ နှင့်ကိုက်ညီသော နိုင်ငံသား ဖြစ်ရမည်။ (မှတ်ပုံတင်မိတ္တူများ ပူးတွဲတင်ပြရန်)

2nd Training for Certificate in Food Technology Course

Date posted: Saturday, June 8th, 2019

၁။     ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဌာန၏ အစီအစဉ်ဖြင့် ဓာတုဗေဒ ဌာန၊ ကုန်ထုတ်ဓာတုဗေဒဌာန၊ သတ္တဗေဒဌာနနှင့် ရုက္ခဗေဒဌာနများ ပူးပေါင်း၍ Certificate in Food Technology Course