အဆင့္ျမင့္ ပညာဦးစီးဌာန လုပ္ငန္းညွိနွိုင္း အစည္းအေဝးက်င္းပ

Date posted: Thursday, May 24th, 2018

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အဆင့္ျမင့္ပညာစီးဌာန၊ တကၠသိုလ္မ်ား၊ ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ား၊ ေကာလိပ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းညွိနွိုင္း အစည္းအေဝးကို ေမလ (၂၃) ရက္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ရံုးအမွတ္

သင္တန္း ဖြင့္လွစ္ျခင္း

Date posted: Wednesday, May 23rd, 2018

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အထူးျပဳ ဘာသာရပ္ အသီးသီး၏ ဘြ႕ဲႀကိဳ သင္တန္းမ်ား၊ မဟာ အရည္အခ်င္းစစ္ သင္တန္းႏွင့္ မဟာ (ဝိဇၨာ/သိပၸံ)တန္းမ်ား၏ ဒုတိယပညာသင္ႏွစ္ဝက္ သင္တန္းမ်ားကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ

တကၠသိုလ္ ၁၁ ခုကို တိုက္႐ိုက္ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ေပးျခင္း

Date posted: Wednesday, May 23rd, 2018

တကၠသိုလ္ ၁၁ ခုကို တိုက္႐ိုက္ေလွ်ာက္ထားခြင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနက ယခုႏွစ္မွစ၍ ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ထိုတကၠသိုလ္ ၁၁ ခုထဲတြင္ ရန္ကုန္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္လည္း တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အေျခအေနတြင္