ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဝင်ခွင့်သတ်မှတ်ချက်များ

Date posted: Monday, June 24th, 2019

(က)  ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပခဲ့သော တက္ကသိုလ်၀င်စာမေးပွဲကို အောင်မြင်ခဲ့သူဖြစ်ရမည်။ (ခ)   နိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဝင်ခွင့်လျှောက်ထားချိန်၌ တည်ဆဲနိုင်ငံသားဖြစ်မှုဥပဒေ နှင့်ကိုက်ညီသော နိုင်ငံသား ဖြစ်ရမည်။ (မှတ်ပုံတင်မိတ္တူများ ပူးတွဲတင်ပြရန်)

2nd Training for Certificate in Food Technology Course

Date posted: Saturday, June 8th, 2019

၁။     ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဌာန၏ အစီအစဉ်ဖြင့် ဓာတုဗေဒ ဌာန၊ ကုန်ထုတ်ဓာတုဗေဒဌာန၊ သတ္တဗေဒဌာနနှင့် ရုက္ခဗေဒဌာနများ ပူးပေါင်း၍ Certificate in Food Technology Course

Scholarship Recruitment Open – Apply Now! (Deadline: July 5, 2019)

Date posted: Thursday, June 6th, 2019

The American Chamber of Commerce in Myanmar (AMCHAM) is pleased to announce that we are

ပါရဂူဘွဲ့အကြိုသင်တန်း PhD(Prelim) ဝင်ခွင့်

Date posted: Monday, May 27th, 2019

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် ပါရဂူဘွဲ့အကြိုသင်တန်း PhD(Prelim)