ေဒးဗစ္ေတာပညာသင္ဆုေၾကညာခ်က္

Date posted: Wednesday, November 14th, 2018

သမိုင္းႏွင့္လူမႈေရးဘာသာရပ္မ်ားကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ပထမႏွစ္အျဖစ္ စတင္တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိသည့္ ေဝးလံေခါင္သီသည့္ ေက်းလက္ေဒသမွ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေနာ္ေဝနိုင္ငံသံ႐ုံးႏွင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တို႔ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ကာ ပညာသင္ဆု

David Taw Scholarship Announcement 2018

Date posted: Wednesday, November 14th, 2018

The Norwegian embassy in Yangon, in collaboration with the University of Yangon, is proud to

Environmental Studies ဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုမာသင္တန္းေလၽွာက္လႊာေခၚယူျခင္း

Date posted: Wednesday, November 14th, 2018

၁။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ့ၿဖိဳးမႈဌာန အစီအစဥ္ျဖင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ အတြက္ ဘြဲ႕လြန္ဒီပလိုမာဘြဲ႕ (Environmental Studies) (၁) ႏွစ္သင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ (၁)

ပါရဂူ (PhD) သင္တန္းသားမ်ား ေခၚယူျခင္း

Date posted: Thursday, May 24th, 2018

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ပါရဂူဘြဲ႕ (PhD) သင္တန္းကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အထူးျပဳ ဘာသာရပ္မ်ားျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္ – (က) ျမန္မာစာ (ခ)